ΟΡΕΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
TAYGETOS MOUNTAIN ACADEMY

Η «Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου» (Taygetos Mountain Academy) δημιουργήθηκε από την Κοινότητα Αλαγονίας προκειμένου να καλύψει υπαρκτές ανάγκες των κατοίκων και των φίλων της Αλαγονίας και με σκοπό να αναδεχθεί η ζωή και οι δραστηριότητες του βουνού σε μια εποικοδομητική, αναπτυξιακή αλλά και ευχάριστη δραστηριότητα προσιτή σε όλους.

Taygetos Mountain Academy was created by the Community of Alagonia in order to meet the existing needs of the residents and friends of Alagonia and in order to embrace the life and activities of the mountain in a constructive, developmental and enjoyable activity affordable to everyone.

• Εργασίες που έτσι κι αλλιώς γίνονται στο βουνό, εντάσσονται σε ένα επιμορφωτικό πλαίσιο προκειμένου να συστηματοποιηθούν και να γίνουν βιωματικό και γνωστικό όφελος όσων το επιθυμούν χωρίς κανένα κόστος συμμετοχής.

 

• Με συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρόγραμμα, η Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου θα διοργανώνει επιμορφωτικούς κύκλους διαφόρων χρονικών και μαθησιακών επιπέδων, αρχής γενομένης από το πρώτο που προγραμματίστηκε για την περίοδο 2021-2022 με τίτλο:

 

«Woodworks»:
Ξυλοκατασκευές στο βουνό
και παραδοσιακή επεξεργασία ξύλου

 

 

• Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κύκλου συνολικής διάρκειας εκατόν δέκα (110) ωρών οι κάτοικοι, οι φίλοι και οι εγγεγραμμένοι επιμορφούμενοι θα επιδοθούν σε ξυλοκατασκευές, με επίκεντρο το χώρο στο κοινοτικό κατάστημα Αλαγονίας αλλά και συγκεκριμένα σημεία του βουνού.

 

• Στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σαββατοκύριακα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια μονοήμερη επιστημονική και επιμορφωτική δράση με επίκεντρο το χώρο του Ξυλοπριστηρίου, εορταστικές δραστηριότητες για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της Αλαγονίας και αποκριάτικα δρώμενα.

 

• Περιλαμβάνονται επίσης και ώρες τηλεκπαίδευσης, που θα συμπληρώσουν το απαραίτητο εφηρμοσμένο επιστημονικό πλαίσιο του κύκλου.


• Στο καταστατικό κείμενο ίδρυσης και λειτουργίας της Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου, το οποίο ακολουθεί ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι επιμορφωτές και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαιώσεις για το έργο και την κατάρτισή τους.

 

• Πρόκειται για βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των κύκλων ή για βεβαιώσεις συγκεκριμένων ωρών, δηλαδή μέρους των κύκλων σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στην επιμόρφωση και σε βεβαιώσεις ιδιότητας επιμορφωτή σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στην ομάδα οργάνωσης και επιμορφώσεων.

Work that is done in the mountains anyway, is part of a training framework in order to systematize and become an experiential and cognitive benefit of those who wish it without any cost of participation.

With specific standarts and program, the Taygetos Mountain Academy will organize training cycles of various time and learning levels, starting from the first one planned for the period 2021-2022 entitled:

Woodworks:
Wood constructions in the mountain
and traditional wood processing

Within the specific cycle of a total duration of one hundred and ten (110) hours, the residents, friends and registered trainees will indulge in wood constructions, focusing on the space in the community store of Alagonia and specific parts of the mountain.

The program that will be implemented on weekends, includes, among others, a one-day scientific and educational activity focusing on the area of "Xylopristirio" ( Old wood factory), festive activities for the lighting of the Christmas tree of Alagonia and carnival events.

E-learning hours are also included, which will complement the necessary applied scientific framework of the cycle.


The text of the establishment and operation of the Taygetos Mountain Academy, which follows, defines the way in which the trainers and the participants receive certificates for their work and training.

These are certificates of completion of the cycles or certificates of specific hours, ie part of the cycles in terms of the participants in the training and certificates of the capacity of trainer in terms of the participants in the organization and training group.

Επίσης στο πλαίσιο της Ακαδημίας μπορεί κανείς να παρέχει και βεβαιωμένες ώρες έργου δημιουργικού εθελοντισμού.

 

• Η Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαμάτας (Κοινότητα Αλαγονίας) και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας στην οποία συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας.

 

• Είναι μια δράση ανοιχτή σε συνεργασίες που συνάδουν με τους καταστατικούς της στόχους και το πλαίσιο λειτουργίας της.

 

 


Also within the Academy one can provide certified hours of creative volunteering work.

The Taygetos Mountain Academy is a co-organization of the Municipality of Kalamata (Community of Alagonia) and the Cultural Association of Alagonia in which the Taygetos Educational Park and the Kalamata Environmental Education Center participate.

It is an action open to collaborations that are in line with its statutory goals and its operating framework.


Ηχοτοπία του Ταϋγέτου - Soundscapes of Taygetos
Program available soon

taygetosacademy@gmail.com |facebook.com/taygetosacademy

Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας
Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου
(Taygetos Mountain Academy)
στην Κοινότητα Αλαγονίας
(Α.Π. 89503/28-09-2021 Δ. Καλαμάτας )

Εισαγωγή

• Οι «Ορεινές Ακαδημίες» (Mountain Academies) είναι μια ευρέως διαδεδομένη διεθνώς πρακτική διοργάνωσης εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται κατά περίπτωση σε διάφορες ηλικίες.

• Το περιβάλλον του βουνού προσφέρεται, λόγω του άφθονου και αυθεντικού φυσικού περιβάλλοντός του για πολλές δραστηριότητες, οι οποίες οργανωμένες σε ένα κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών και δραστηριοτήτων οδηγούν σε επιμορφώσεις και εκπαιδεύσεις πολλαπλά χρήσιμες για το σύγχρονο άνθρωπο.

• Η Κοινότητα Αλαγονίας ιδρύει και αναπτύσσει ένα πρόγραμμα που κινείται στο πνεύμα αυτό προκειμένου να παρέχει επιμόρφωση ενηλίκων για την διαβίωση, την αειφορία, την βιωσιμότητα και την κλιματική ουδετερότητα στο βουνό και το δάσος.

• Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας δια της Κοινότητας Αλαγονίας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλαγονίας και το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου», ενώ είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με θεσμικούς φορείς δημοσίου συμφέροντός που θα συνάδουν με το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου.

• Έδρα της Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου είναι η Κοινότητα Αλαγονίας και πεδίο δραστηριοποίησής της ο Ταΰγετος, αλλά θα περιλαμβάνονται και οι χώροι στους οποίους λόγω των επιμορφωτικών αναγκών θα πραγματοποιούνται φυσικές ή τηλεματικές επιμορφωτικές επισκέψεις.

• Όλες οι οργανωτικές και διοικητικές λεπτομέρειες της υλοποίησης του προγράμματος και των επιμορφωτικών κύκλων που θα διοργανωθούν, θα σχεδιαστούν μέσα από κοινές αποφάσεις των διοργανωτών φορέων ακολουθώντας το παρόν πλαίσιο.

 

1. Στόχοι της Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου

 

1.1. Η αξιοποίηση της δυναμικής των ήδη υπαρχόντων δραστηριοτήτων στο βουνό, μέσα από την ολοκλήρωσή τους και το άνοιγμά τους στην κοινωνία με τη μορφή μιας έγκυρης και θεσμικής επιμόρφωσης στη βάση της αειφορίας και της κλιματικής ουδετερότητας.

 

1.2. Η συστηματική προαγωγή των σύγχρονων αλλά και διαχρονικών αξιών της υγιούς σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, που το προστατεύουν, το σέβονται και το καθιστούν έναν ποιοτικό και βιώσιμο χώρο διαβίωσης.

 

1.3. Η δημιουργία ενός καινοτόμου και ρεαλιστικού μοντέλου επιμόρφωσης που θα μπορεί να προεκταθεί με διαφάνεια και αυθεντικότητα προς κάθε δυνατή κατεύθυνση, αλλά και να αποτελέσει ένα μοντέλο προς μίμηση για όποιον το επιθυμεί.

 

1.4. Η μεγιστοποίηση της προσφοράς του βουνού στη ζωή των ανθρώπων, και της πόλης, ιδιαίτερα των νέων που αναζητούν λύσεις στα πολλά προβλήματα διαβίωσης της σύγχρονης εποχής.

 

1.5. Η μεθοδική ανάπτυξη βιωματικών και δοκιμασμένων προτάσεων και λύσεων στα σύγχρονα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, της πανδημίας, των οικονομικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων, των νέων τεχνολογιών, των νέων ηθών και εθίμων.

 

 

 

2. Φιλοσοφία


2.1. Συνδιοργάνωση.
Η Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου (στο εξής «Ακαδημία»), εν πρώτοις θα λειτουργήσει για ενήλικες, στους οποίους θα παρέχεται υψηλής ποιότητας, θεσμική, βιωματική επιμόρφωση, με τρόπο προσιτό γι’ αυτούς ως προς τον χρόνο και τον τόπο διοργάνωσης. Συνδιοργανωτές φορείς είναι ισότιμα ο Δήμος Καλαμάτας δια της Κοινότητας Αλαγονίας, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλαγόνιων (Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας), το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου», ενώ μπορούν να προστεθούν κι άλλοι θεσμικοί φορείς δημοσίου συμφέροντος αν κριθεί αναγκαίο.Οι συνδιοργανωτές φορείς θα μπορούν να συνεργάζονται με φορείς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα σε θέματα εύρεσης επιμορφωτών, υλικών, χώρων και άλλων στοιχείων του προγράμματος.

 

2.2. Διεθνικότητα.
Η Ακαδημία θα διακρίνεται για το διεθνή χαρακτήρα της με δεύτερη γλώσσα την Αγγλική ως «Taygetos Mountain Academy» και θα μπορεί στο διεθνές αυτό πλαίσιο να συνεργάζεται με ευρωπαίους και άλλους πολίτες που μπορούν να σχετιστούν να παρακολουθήσουν ή να συνεργαστούν με την Ακαδημία, με διεθνή προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Erasmus+, διεθνή θεσμικά δίκτυα κ.λπ.

 

2.3. Επιστημονικότητα.
Η Ακαδημία θα διακρίνεται για την μεθοδολογία της, την συστηματική δόμηση διδακτικής, έρευνας, εκπαιδευτικού σχεδιασμού και όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα της προσδίδουν κάθε στιγμή επιστημονικό κύρος και δυνατότητα να εντάσσεται σε πλαίσια αναγνώρισης, πιστοποίησης και γενικότερης θεσμοποίησης και αναγνώρισης του παραγόμενου έργου. Θα δίνεται έμφαση στη ύπαρξη συγκροτημένου βιογραφικού προφίλ των ατόμων που την απαρτίζουν, των εκπαιδευτών και των επιμελητών της και θα υπάρχει μέριμνα ώστε οι ίδιοι να βελτιώνονται διαρκώς και να δρουν όλο και πιο συντονισμένα και στοχευμένα ως μέλη της ομάδας του προγράμματος.

 

2.4. Αξίες.
Η Ακαδημία διέπεται από όλες τις περιβαλλοντικές, αειφορικές, αναγεννητικές, κλιματικά ουδέτερες, οικολογικές, βιοπολιτικές και ανθρώπινες αξίες που σέβονται και αναγνωρίζουν την αξία του περιβάλλοντος και τη σχέση του με τον άνθρωπο, που αναγνωρίζουν τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον και πασχίζουν στη μέγιστη αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, με τρόπο που αν δεν αναστρέφει τα αρνητικά, τουλάχιστον θα διασώζει ό,τι υπάρχει και θα το διατηρεί με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Ακαδημία δομείται στη βάση των σύγχρονων ανθρωπιστικών αξιών της εκπαίδευσης, της ομαδικότητας της συνεργασίας και της αναγνώρισης της αξίας του ανθρώπου και του ανθρώπινου πολιτισμού.

 

2.5. Έργο.
Η Ακαδημία ως ιδέα προέρχεται σε ένα μεγάλο βαθμό επειδή οι δραστηριότητές της υλοποιούνται ήδη στον Ταΰγετο. Υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν στο πλαίσιο του δημιουργικού εθελοντισμού το βουνό, την κοινότητα, άνθρωποι που παράγουν έργο μείζονος σημασίας στον αγρό, στα μονοπάτια, στην χλωρίδα, στα συστήματα προστασίας του βουνού, τις δεξαμενές, τους δρόμους, τα συστήματα άρδευσης, τις καλλιέργειες, τις συγκομιδές και την συντήρηση προϊόντων, ξυλείας, πόρων του δάσους και του βουνού για την αυτονομία της οικίας και σε πολλά άλλα. Η Ακαδημία καλείται να θέσει ένα πλαίσιο ώστε αυτές οι δραστηριότητες να αποτελέσουν διδακτά ζητήματα, να εξαπλωθούν ως κουλτούρα και πολιτισμός σε ενδιαφερόμενους, να αποτελέσουν σημεία έμπνευσης νέων συνηθειών και τρόπων ζωής που, όμως, έχουν βαθιές ρίζες στην παράδοση του βουνού.

 

 

3. Οργάνωση

 

3.1. Δομή.
Η Ακαδημία διακρίνεται από το σώμα των μαθητευόμενων – σπουδαστών, το οποίο θα οργανώνεται σε έτη, ανάλογα το έτος εισαγωγής και από το σώμα των οργανωτικών, διδακτικών και επιστημονικών μελών, δηλαδή το προσωπικό της Ακαδημίας. Υπάρχει ένας διοικητικός υπεύθυνος, ένας επιστημονικός υπεύθυνος και επιμορφωτές, οι οποίοι εφ’ όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τον ένα ανά διδακτική ενότητα ή εργαστήριο θα μπορούν να διακρίνονται σε υπεύθυνους ενότητας-εργαστηρίων και επιμορφωτές, διδάσκοντες, εμψυχωτές κ.λπ. Στην Ακαδημία υπάρχει ευελιξία για ένα ενδιάμεσο επίπεδο όπου άτομα που δεν ανήκουν στο πάγιο προσωπικό, τα οποία μπορούν να αναλάβουν «κατά παιδαγωγική συνθήκη» ιδιότητες πλέον του μαθητευόμενου – σπουδαστή, όπως π.χ. «βοηθός επιμορφωτή», «βοηθός οργάνωσης», «πρακτικά ασκούμενος», «δόκιμος επιμορφωτής» κ.λπ., με μοναδικό σκοπό να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατότητα εμπλοκής, ανάδειξης και προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων. Έτσι προκύπτει μια ακόμη ωφέλεια πέραν της ιδιότητας του αποφοίτου της Ακαδημίας.

 

3.2. Οφέλη μαθητευόμενων σπουδαστών και προσωπικού.

 

3.2.1. Σε επίπεδο συμμετεχόντων – σπουδαζόντων στην Ακαδημία μπορεί να γίνεται λήψη των παρακάτω:

 

α) Πιστοποιητικό Αποφοίτησης.
Αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις ώρες παρακολούθησης και έχουν εξασφαλίσει θετικές εισηγήσεις από όλους τους επιμορφωτές σχετικά με τις εργασίες, το έργο και άλλες δραστηριότητες που ανατίθενται σε όλους είτε αυτές είναι βαθμολογητέες είτε όχι.

 

β) Βεβαίωση παρακολούθησης με αναγραφή ωρών.
Αφορά όσους δεν δικαιούνται βεβαίωση αποφοίτησης και δεν υπάρχει αρνητική αξιολόγηση από τους διδάσκοντες, επιμορφωτές η οποία τεκμηριώνεται από κατάσταση παρουσιών, συμμετοχής σε εργασίες ή άλλη κατάσταση που αφορά όλους τους συμμετέχοντες.

 

γ) Βεβαίωση συμμετοχής με ιδιότητα.
Αφορά τις «κατά παιδαγωγική συνθήκη» ιδιότητες που αποκτούν για συγκεκριμένο διάστημα οι σπουδάζονται με σαφή αναγραφή της ιδιότητας και του χρονικού διαστήματος ημερομηνιακά, χωρίς αναγραφή ωρών.

 

δ) Έπαινος με αιτιολογία.
Αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου με τη σύμφωνη γνώμη του προσωπικού της Ακαδημίας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αποδοθεί έπαινος στον σπουδάζοντα για το θετικό του έργο που υπερβαίνει χαρακτηριστικά τις υποχρεώσεις του στην Ακαδημία. Αναγράφεται περιφραστικά με ευσύνοπτη και σαφή έκφραση ο λόγος του επαίνου.

 

ε) Τιμητικό πιστοποιητικό αποφοίτησης.
Αφορά περιπτώσεις απόδοσης τιμών σε άτομα που συνδέονται με εμβληματικό τρόπο με την Ορεινή ζωή, τις ορεινές απασχολήσεις και την ορεινή κουλτούρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι διακριθέντες απόφοιτοι της Ακαδημίας.

 

στ) Υποτροφία σπουδάζοντος.
Αφορά διαφόρων μορφών διευκολύνσεις οικονομικού και υλικού χαρακτήρα, όταν με απόφαση του προσωπικού της Ακαδημίας, κρίνεται ότι άτομο που διακρίνεται για τις ικανότητές του να σπουδάσει στην Ακαδημία, δυσκολεύεται να το καταφέρει για ανάλογα αίτια. Διευκρινίζεται ότι η Ακαδημία κατ’ αρχάς λειτουργεί χωρίς κόστος από τους συμμετέχοντες και κατ’ αρχήν στοχεύει να είναι δωρεάν με τα κόστη μεταφοράς, διαμονής, σίτισης, ένδυσης, εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού και άλλων όμοιων παρελκόμενων να βαρύνουν αποκλειστικά τον σπουδάζοντα. Η Υποτροφία έχει την έννοια ηθικής αμοιβής και ευφήμου μνείας, καθώς μπορεί να είναι και ελάσσονος οικονομικής αξίας, π.χ. να περιορίζεται χρονικά, ή να αφορά κάτι απλό και οικονομικά προσιτό.

 

ζ) ¶υλη υποστήριξη για άλλες σπουδές.
Αφορά περιπτώσεις όπου οι σπουδάζοντες συνδυάζουν την φοίτησή τους στην Ακαδημία με πραγματοποίηση εργασίας, πρακτικής άσκησης, δημιουργίας οπτικοακουστικού έργου κ.λπ. στο πλαίσιο άλλων σπουδών που πραγματοποιούν. Δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και ρήτρα μη δημοσίευσης υλικού της Ακαδημίας και του έργου της που μπορεί έστω και δυνητικά να υπόκειται σε καθεστώς προστατευόμενου πνευματικού έργου, με την μορφή αυτή της υποστήριξης μπορούν οι σπουδάζοντες να χρησιμοποιούν ερευνητικό υλικό και υλικό τεκμηρίωσης από την Ακαδημία για προσωπικό τους μη οικονομικό, πνευματικό όφελος πάντα με την σύμφωνη γνώμη και πλήρη γνώση της Ακαδημίας.

 

3.2.2. Σε επίπεδο μελών προσωπικού της Ακαδημίας μπορεί να γίνεται λήψη των παρακάτω:

 

α) Βεβαίωση Ιδιότητας.
Αφορά κάθε έργο και ιδιότητα για οποιοδήποτε διάστημα που θα αναγράφεται σαφώς, για όλα τα μέλη προσωπικό της Ακαδημίας.

 

β) Έπαινος με αιτιολογία.
Αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου με τη σύμφωνη γνώμη του προσωπικού της Ακαδημίας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αποδοθεί έπαινος στο μέλος της Ακαδημίας για το εξέχων και σπάνιο θετικό του έργο που υπερβαίνει χαρακτηριστικά τις υποχρεώσεις του στην Ακαδημία. Αναγράφεται περιφραστικά με ευσύνοπτη και σαφή έκφραση ο λόγος του επαίνου.

 

γ) Τιμητική Διάκριση Ομότιμου Επιμορφωτή Ακαδημίας Βουνού.
Αφορά περιπτώσεις απόδοσης τιμών σε άτομα που συνδέονται με εμβληματικό τρόπο με την Ορεινή ζωή, τις ορεινές απασχολήσεις και την ορεινή κουλτούρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι ενοτήτων και εργαστηρίων της Ακαδημίας.

 

3.3. Η Ακαδημία προβλέπει ανοιχτό και δημόσιο «μητρώο διαπιστεύσεων» επιμορφωμένων και διδασκόντων της Ακαδημίας για την πλήρη διαφάνεια και την ιστορία του θεσμού. Επισημαίνεται, επίσης, ότι όλες οι ανωτέρω απολαβές θα βεβαιώνονται με έγκυρο, θεσμικό έντυπο και ηλεκτρονικό ή μόνο ηλεκτρονικό, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο η, θεσμική, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη:

α) Από συνδιοργανωτή δημόσιο φορέα μέσω ενός τουλάχιστον προσώπου,

β) από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αλαγονίων, έσω ενός τουλάχιστον προσώπου και κατά προτίμηση από δύο, δηλαδή τον διοικητικό και τον επιστημονικό υπεύθυνο και

γ) από εκπρόσωπο του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου εφ’ όσον το πρόγραμμα αφορά και εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης.

 

3.4. Πρωτόκολλο φοίτησης.

Η φοίτηση διέπεται από κανονισμό σπουδών στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα πρωτόκολλα με τα οποία θα γίνονται όλες οι εργασίες της Ακαδημίας, από την προκήρυξη του προγράμματος, του κύκλου σπουδών κ.λπ. μέχρι την απόδοση των ωφελειών που αναφέρονται προηγουμένως (2.2.). Ενδεικτικές διεργασίες πρωτοκόλλου είναι οι εξής:

α) Δημόσια, ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχές σε κύκλο ή πρόγραμμα σπουδών με σαφή κριτήρια προτεραιότητας και αριθμό θέσεων.

β) Σαφές χρονοδιάγραμμα με τα θέματα, τις ώρες, τους τόπους και τις δράσεις, για να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, με έμφαση στην συμπλήρωση ωρών και όχι στην τήρηση ημερομηνιών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι προσδιορισμένες ως προς το χρονικό εύρος ολοκλήρωσης, π.χ. μια ακαδημαϊκή χρονιά κ.λπ.

γ) Συμμετοχική επιστημονική διάρθρωση και αποσαφηνισμένους ρόλους στον διοικητικό και επιστημονικό/διδακτικό τομέα, όπου θα φαίνεται η μαθησιακή και διοικητική σχέση με τους σπουδάζοντες.

δ) Τήρηση αρχείων, βαθμολογιών, παρουσιολογίων και απουσιολογίων, πρόβλεψη για αναπληρώσεις ωρών, για αντικατάσταση μαθημάτων, τυχόν μεταβατικές διατάξεις, με ανοιχτό, διαφανή και αδιάβλητο τρόπο.

ε) Αποσαφηνισμός διαδικασιών αποφοίτησης, τυχόν εκδηλώσεων ολοκλήρωσης, ή ενδιάμεσες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, πιθανών δελτίων τύπου σε σταθερή ή έκτακτη βάση και συνάρτηση αυτών με τυχόν ιστοτόπους, μέσα δικτύωσης και άλλα μέσα επικοινωνίας. Για αυτά θα πρέπει να υπάρχει αφενός ρητή δήλωση για την δημοσιότητα που θα δοθεί, αφετέρου τήρηση κανόνων μη εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε των πνευματικών δημιουργικών και των στοιχείων τεκμηρίωσης χωρίς αυτό να προβλέπεται.

στ) Μέριμνα για συνέχεια της Ακαδημίας στο χρόνο και σύνδεσής της με θεσμικούς φορείς, επιστημονικές συνεργασίες κ.λπ.

ζ) Πλήρη εναρμόνιση των εργασιών της Ακαδημίας με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τους κατοίκους, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ζωής και ό,τι άλλο ενδημικό στα μέρη που πραγματοποιούνται τα προγράμματα.

 

3.3. Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Η Ακαδημία για κάθε δραστηριότητα που διοργανώνει διέπεται από ένα πρόγραμμα σπουδών στο οποίο θα προβλέπεται ο τίτλος, το περιεχόμενο, η διάρθρωση και ο τρόπος διεξαγωγής των βιωματικών μαθημάτων. Οι κύκλοι σπουδών μπορούν να οργανώνονται σε σύνολα (ενδεικτικά): 40, 100, 200, 400, 700 ωρών, με τη μέριμνα να προσεγγίζονται όλες οι ενότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε μαθήματα – διδακτικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να διδαχτούν με τη διάκρισή της Εργαστηριακής μορφής (Ε), βιωματικά ή της Θεωρητικής μορφής (Θ), διάλεξη-επίσκεψη στον πίνακα 3.4 (ακολουθεί στην επόμενη σελίδα).

 

 

4. Υλοποίηση

 

4.1. Σύνθεση πρότασης.
Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά των βασικών αρχών ανάπτυξης της Ακαδημίας και θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορούν όλα να αναπτυχθούν εξ αρχής και σε πλήρη βαθμό. Είναι, όμως τα στοιχεία εκείνα από τα οποία προτείνεται να αντλήσουμε τα πλέον κατάλληλα για να γίνει άμεσα ένα ξεκίνημα εντός της χρονιάς 2021-2022.

 

4.2. Ανθρώπινο δυναμικό.
Για την δόμηση του προσωπικού της Ακαδημίας, υπάρχει ήδη ένα ανθρώπινο δυναμικό διαθέσιμο, καθώς πολλές από τις δραστηριότητες που περιγράφτηκαν έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται ήδη στην Αλαγονία. Παρ’ όλα αυτά η Ακαδημία θα πρέπει να είναι ένας πόλος έλξης και ζυμώσεων ανθρώπων και ιδεών που προάγουν τη σχέση του Ανθρώπου και του Πολιτισμού με το Βουνό, στη βάση διαχρονικών αξιών με τη δόμηση ξεκάθαρων, υγειών σχέσεων σε επαγγελματικό, λειτουργηματικό, οργανωτικό και ηθικό με την Ακαδημία και τις προοπτικές της.

 

 

 

4.3. Υλικός εξοπλισμός.
Το βουνό είναι ο ανεκτίμητος πόρος στον οποίο βασίζεται η Ακαδημία ως μια δραστηριότητα σε βιωματική σχέση ζωής μαζί του. Ωστόσο υπάρχουν πολλά υλικά στοιχεία και εξοπλισμός, από εργαλεία, εξαρτήσεις, μηχανήματα και οχήματα, έως εποπτικά μέσα, υπολογιστές και διδακτικό εξοπλισμό προηγμένων τεχνολογιών. Αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζονται εξ αρχής με διάφορους τρόπους. Η Ακαδημία μπορεί σταδιακά να επαυξάνει τον εξοπλισμό της, να συμμετέχει σε συνεργασίες, προγράμματα και πρότζεκτ που θα της εξασφαλίζουν είτε πάγιο, είτε αναλώσιμο, είτε περιστασιακό εξοπλισμό ώστε να υλοποιεί με ποιότητα τα προγράμματά της.

 

 

 

5. Προοπτικές

 

5.1. Αν και η Ακαδημία συντίθεται από δοκιμασμένες πρακτικές σε διάφορα επίπεδα στη χώρα μας αλλά και δημοσίως, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζεται από ουσιαστικά στοιχεία καινοτομίας, που δίνουν απαντήσεις σύγχρονα προβλήματα, αξιοποιούν με τρόπο αειφορικό και βιώσιμο πόρους και ανθρώπινο δυναμικό παρέχοντας οφέλη σε κάθε κατεύθυνση, από το περιβάλλον, ως την κοινωνία και την πολιτεία.

 

5.2. Σε ένα τέτοιο πνεύμα μπορεί να συνεχίζει να επαυξάνεται ως προς τη θεσμικότητά της, την εμπλοκή της με θεσμικά προγράμματα, φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς υπουργείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πάντα με ξεκάθαρες αρχές και προϋποθέσεις, με διαφάνεια και στόχευση στο κοινό καλό, προς κάθε κατεύθυνση.

 

 


ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ | CIRCULAR ECONOMY: COMPOSTING


 

Η Ορεινή Κυκλική Οικονομία διακρίνεται για την έντασή της στα φυσικά υλικά, τη βιομάζα και τις οργανικές ύλες.


Ο λόγος είναι πως το ορεινό περιβάλλον, ιδιαίτερα το δασικό, αποτελούν έναν τεράστιο «λιπασματοποιητή» (κομπόστερ – κομποστοποιητή – βιοσταθεροποιητή).


Από τα πολύ παλιά χρόνια η «κομποστοποίηση» είναι βαθιά συνδεδεμένη με την καθημερινότητα της ορεινής ζωής.
Η άμεση πρόσβαση στο έδαφος και σε εδαφικούς σχηματισμούς που εύκολα λειτουργούν ως φυσικοί λιπασματοποιητές, καθιστούν κάθε σημείο του βουνού με κάποιες προϋποθέσεις σε άμεσο και αποτελεσματικό κομποστοποιητή.


Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αστικά περιβάλλοντα των πόλεων, όπου το ορεινό – φυσικό περιβάλλον αντικαθίσταται από μικρού μεγέθους κατασκευές - «κομποστοποιητές» - που το υποκαθιστούν στις διαδικασίες μετατροπής των οργανικών υλικών σε εδαφοβελτιωτικό χώμα.


Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου, οι επισκέπτες μαθητές και το κοινό έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν τις διαδικασίες φυσικής λιπασματοποίησης του ορεινού φυσικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα γνωρίζουν τους τρόπους που ποσότητες οργανικής ύλης και βιομάζας ανακυκλώνονται ως ζωοτροφές είτε των οικόσιτων ζώων είτε της άγριας πανίδας του όρους και του δάσους.


Η παρουσία των ζώων στο ορεινό περιβάλλον καθιστά κάθε υπόλειμμα ανθρώπινης τροφής κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, χωρίς να εξαιρούνται οι ζωικές ύλες, οι οποίες στην αστική λιπασματοποίηση – κομποστοποίηση δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να κατασκευαστεί ένας αστικός λιπασματοποιητής για να συγκεντρώνει την βιομάζα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το ορεινό περιβάλλον προσφέρεται ώστε αυτός να κατασκευαστεί με φυσικά υλικά ή επαναχρησιμοποιημένα υλικά.
Ένας λιπασματοποιητής («κομποστοποιητής») από επαναχρησιμοποιούμενα ή περιβαλλοντικά υλικά είναι ένας πραγματικά «μηδενικών απορριμμάτων» (zero waste) κομποστοποιητής, καθώς όταν αποσαρθρωθεί από την παλαιότητα δεν θα αφήσει υπολείμματα (πλαστικό, μεταλλικά μέρη, χρώματα, επεξεργασμενο ξύλο εισαγωγής κ.λπ.).


Επιπλέον ένας «κομποστοποιητής» με φυσικά ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά είναι ως κατασκευή «κλιματικά ουδέτερος», με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, καθώς δεν αποτελεί ούτε βιομηχανικό προϊόν, αλλά ούτε και προϊόν που κατασκευάζεται με τρόπο μαζικό, με αγορασμένα υλικά και τυποποιημένες διαδικασίες κατασκευής.

Κατεβάστε το εκπαιδευτικό υλικό εδώ:

 

 

The Mountain Circular Economy is distinguished for its intensity in natural materials, biomass and organic materials.


The reason is that the mountain environment, especially the forest, are a huge "composter".


From the very old days, "composting" is deeply connected with the daily life of the mountain life.
The direct access to the soil and to the soil formations that easily function as natural fertilizers, make every point of the mountain with some conditions a direct and efficient composter.


This is not the case with the urban environments of cities, where the mountainous - natural environment is replaced by small constructions - "composters" - which replace it in the processes of conversion of organic materials into soil conditioner.


Within the Taygetos Educational Park, the visiting students and the public have the opportunity to know the processes of natural composting of the mountainous natural environment.


At the same time, they know the ways in which quantities of organic matter and biomass are recycled as animal feed, either for domestic animals or for the wildlife of the mountains and the forest.


The presence of animals in the mountain environment makes every human food residue part of the circular economy, without excluding animal materials, which in urban composting - composting can not be utilized.

In case an urban fertilizer needs to be constructed to collect the biomass in a specific place, the mountain environment is offered so that it can be constructed with natural materials or reused materials.
A composter from reusable or environmental materials is a truly "zero waste" composter, as when decomposed by aging it will leave no residue (plastic, metal parts, paints, treated wood, etc.).


In addition, a "composter" with natural or reusable materials is a "climate neutral" construction, with zero energy footprint, as it is neither an industrial product, nor a product that is mass-produced, with purchased materials and standard manufacturing processes.ZERO WASTE ALAGONIA | ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

The «Zero Waste Alagonia» project was established by the Creative Volunteers of Alagonia with the support of the Cultural Association of Alagonia in 2021.

 

The aim of this initiative is to radically reduce the unnecessary swaths of waste generated at village-organized events (panigiria, memorials, and other cultural events), with a primary focus on completely eliminating all single-use plastic cutlery, plates, cups and tablecloths.

 

Over the course of 1.5 years, we have collected enough monetary donations from supporters to fund the purchase of a set of about 300 reusable plates, cups, forks and spoons, as well as fabric tablecloths, containers for safe and clean storage, as well as a collection of other donated catering equipment.

 

At every event we also separate recyclable and non-recyclable waste, and all food waste is placed aside to be composted on an organic field in the village.


To demonstrate how much waste has been reduced through this project: At our largest event this year, the panigiri of Agia Triada, which drew 300 people over 2 days, and which usually generates 2 full «agrotika» trucks of mixed garbage, this year we managed to conduct a successful event and generate only 1 bag of non-recyclable waste. (And hopefully next year it will be even less!).

 

Let us not forget that the dysfunctional sanitation system in this corner of Messinia sends all of the region’s unseparated waste up to the iconic mountains of Taygetos, to so known problematic and ecologically catastrophic «Maratholakka» site.


The dumpsters in the villages of Alagonia are also emptied in Maratholakka, which makes it all the more important for the villagers themselves to serve as a good example to the rest of the region that, yes, while it is the responsibility of the municipality to provide a safe place to store our non-recyclable waste, it is however up to us individuals to become conscious consumers, conserve our natural resources, and reduce the amount of waste we generate in the first place.

Lastly, it is worth mentioning that while the concept of «Zero Waste» is often spoken about in the context of food packaging, it is actually applicable to all aspects of our life and consumer habits.

 

For this reason, in 2020, volunteers created the SwapShop of Alagonia (Katastima Antallagis Alagonias), where anyone can take any item they need (clothing, shoes, kitchen items, furniture, etc), and leave any item in good condition that they would have otherwise «thrown away».

 

In this way, waste is being diverted away from Maratholoakka, while supporting the local community’s needs.

 

There is no money exchanged for the items, however any voluntary donations are placed in the Zero Waste Alagonia fund for materials and equipment.

 

In the spring of 2021, the SwapShop was «adopted» by the Municipality of Kalamata, to become the first municipal exchange store (Dimotiko Katastima Anatallagis) in all of Greece.

Το πρότζεκτ «Zero Waste Alagonia» ιδρύθηκε από τους Δημιουργικούς Εθελοντές Αλαγονίας με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας το 2021. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να μειωθούν δραστικά τα απορρίμματα που δημιουργούνται σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το χωριό (πανηγύρια, μνημεία και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). ΤΟ ξεκίνημα έγινε με την πλήρη εξάλειψη όλων των πλαστικών μαχαιροπίρουνων, πιάτων, φλιτζανιών και τραπεζομάντιλων μιας χρήσης.

 

Μέσα σε ενάμισι χρόνο, με τη συγκέντρωση δωρεών από υποστηρικτές της ιδέας επιτεύχθηκε η αγορά περίπου τριακοσίων επαναχρησιμοποιούμενων πιάτων, ποτηριών, πιρουνιών και κουταλιών, καθώς και υφασμάτινων τραπεζομάντηλων, δοχείων για ασφαλή και ποιοτική αποθήκευση, καθώς και άλλα σκεύη εστίασης.
Υπάρχει μέριμνα, ώστε σε κάθε εκδήλωση να διαχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα από τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, ενώ όλα τα υπολείμματα τροφίμων τοποθετούνται στην άκρη για να λιπασματοποιηθούν σε βιολογικά χωράφια του χωριού.

 

Η μελέτη της εξοικονόμησης πόρων και της μείωσης απορριμμάτων φάνηκε ξεκάθαρα στη μεγαλύτερη φετινή εκδήλωση της Αλαγονίας, το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας, που προσέλκυσε πάνω από τριακόσια άτομα σε διάστημα δύο ημερών.

 

Στο πανηγύρι αυτό, με αυτή την επισκεψιμότητα παράγονται δύο «φορτωσιές» αγροτικού οχήματος από ανάμικτα σκουπίδια. Εφέτος επιτεύχθηκε, μέσα από μια επιτυχημένη δραστηριότητα, να δημιουργηθεί μόνο μία σακούλα μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (και ελπίζουμε του χρόνου να είναι ακόμη λιγότερα!).

 

Ας μην ξεχνάμε ότι το υπάρχον δυσλειτουργικό σύστημα υγιεινής του τόπου μας, στέλνει όλα τα μη διαλεγμένα για ανακύκλωση απόβλητα της περιοχής στο εμβληματικό τοπίο του Ταϋγέτου, στην τόσο γνωστή σε όλους μας όσο και προβληματική και άκρως επιζήμια για το περιβάλλον «Μαραθόλακκα».

 

Όπως είναι εύλογο και τα απορρίμματα της Αλαγονίας καταλήγουν στη Μαραθόλακκα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για τους ίδιους τους χωρικούς να λειτουργήσουν ως καλό παράδειγμα στην υπόλοιπη περιοχή που, ναι, ενώ είναι ευθύνη του δήμου να παρέχει ένα ασφαλές μέρος για την αποθήκευση των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μας, ωστόσο εναπόκειται σε εμάς τα άτομα να γίνουμε συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, να διατηρήσουμε τους φυσικούς μας πόρους και να μειώσουμε την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγουμε αρχικά.

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ η έννοια του «Μηδενικού Απορριμμάτων» γίνεται συχνά λόγος στο πλαίσιο της συσκευασίας τροφίμων, στην πραγματικότητα ισχύει για όλες τις πτυχές της ζωής μας και τις καταναλωτικές μας συνήθειες.

 

Για το λόγο αυτό, το 2020, εθελοντές δημιούργησαν το SwapShop της Αλαγονίας (Κατάστημα Ανταλλαγής Αλαγονίας), όπου ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι είδος χρειάζεται (ρούχα, παπούτσια, είδη κουζίνας, έπιπλα κ.λπ.) και να αφήσει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν χρειάζεται πια, σε καλή κατάσταση.

 

Έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον, αλλά και δρούμε κοινωνικά βοηθώντας κάποιον συνάνθρωπό μας. Δεν ανταλλάσσονται χρήματα για τα είδη, ωστόσο οι όποιες εθελοντικές δωρεές απευθύνονται στο «Zero Waste Alagonia», διατίθενται, όπως προαναφέρθηκε, για υλικά και εξοπλισμό του project.

 

Την άνοιξη του 2021 το SwapShop «υιοθετήθηκε» από τον Δήμο Καλαμάτας, για να γίνει το πρώτο δημοτικό ανταλλακτήριο (Δημοτικό Κατάστημα Ανταλλαγής) σε όλη την Ελλάδα.

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ:

ΟΙΚΟ-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

 

Η Οικο-Αυτάρκεια (Homesteading), αφορά την πολυπείπεδη αυτάρκεια της οικογένειας και του σπιτικού, χάρη στις μεθόδους και τις πρακτικές που εφαρμόζει ώστε να παράγει μόνη της τα αγαθά και προϊόντα που χρειάζεται.


Στις μέρες μας η οικο-αυτάρκεια έχει λάβει νέες διαστάσεις καθώς οι τρόποι παραγωγής των αγαθών αλλά και οι τεχνικές δυνατότητες έχουν πλέον αλλάξει.


Η κεντρική ιδέα των πρότζεκτ αφορά την ανάπτυξη της οικο-αυτάρκειας σε πολλά επίπεδα.
Το βουνό και το ορεινό περιβάλλον εν γένει προσφέρεται για την ανάπτυξη αυτή με πολλούς τρόπους οι οποίοι είναι υπό ανάπτυξη και εξέλιξη…

 

Με τις πρακτικές αυτές τα «ισοζύγια» άντλησης πόρων από το περιβάλλον και προσφορά σε πρακτικές αποκατάστασης, βελτίωσης και αειφορικότητας του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά ευνοϊκά για το περιβάλλον ή απλά χαρακτηρίζονται από «ουδετερότητα».

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021-2022
Κοινότητα Αλαγονίας -
- Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλαγώνιων
(Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας) -
- Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου.

All rights reserved
Υλικό προστατευόμενο
από τη νομοθεσία
περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Web Analytics Made Easy - Statcounter